آموزگار آنلاین

در این روزهای دوری اجباری، آموزگاران ایران‌زمین دست از کار نکشیده‌اند و با سیستم آنلاین سامانه سراسری ایران‌زمین با دانش آموزان ارتباط برقرار می‌کنند.

چه لذتی بالاتر از این تعامل شیرین و مرور خاطرات باهم بودن و دوره دروس تدریس شده