قهرمان كوچك

مسابقات هيجان انگيز فوتبال براى پايه هاى چهارم، پنجم و ششم در مجموعه "ايران زمين" با حضور دانش آموزان برگزار شد.

دانش آموزان در رقابت هايى جاندار و هيجان انگيز باهم به رقابت پرداختند.

مهم ترين نكته در مجموعه"ايران زمين" حس همدلى و ايجاد انگيزه براى يادگيرى در هر حوزه اى است.

رقابت حتى در مسابقات ورزشى نيز اهميتى ندارد.مهم ترين نكته حضور دانش آموزان در اين فرآيند براى كسب تجربيات دلنشين است.