یک روز با حیوانات

ایونت یک روز با حیوانات در مجموعه ایران زمین برگزار شد

توجه به حقوق حیوانات، مشاهده حیوانات و آشنایی با نحوه زیست آنها اهداف تأثیرگذاری است که مجموعه ایران زمین است .