صفحه اصلیاخبارسال نو مبارک

جزئیات خبر

۳ فروردين ۱۳۹۹
سال نو مبارک

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رامارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :