صفحه اصلیاخبارتشريح

جزئیات خبر

۳۰ دي ۱۳۹۸
تشريح

كنجكاوى و جستجو گرى اولين قدمهاى ذهن خلاق دانشمندان كوچك براى آزمايش،فرضيه سازى و نظريه پردازى است.مشاهده ى عينى پديده هاى طبيعى و همچنين آشنايى با فيزيولوژى بدن حيوانات و تعميم آن با نقطه اشتراكات بدن انسان يكى از روش هاى نوين در آموزش علوم تجربى است. دانش آموزان ايران زمين در زنگ علوم تجربى و كاربردى با مشاهده ى اجزاى بدن حيوانات و بررسى موشكافانه ى آن كنجكاوى و جستجو گرى خود را تقويت مى كنند. در اين جلسه دانش آموزان پايه هاى بالاتر با چشم گاو به عنوان يكى از پستانداران و در پايه هاى پايين تر با اجزاى بدن مرغ به عنوان يكى از پرندگان آشنا شدند.شركت در اين برنامه اختيارى است و هر دانش آموزى بنا به علاقه ى خود مى تواند كنجكاوى خود را سامان ببخشد و راه را براى آموزش هاى بيشتر علوم تجربى در زندگى هموار كند. دانش آموزان ايران زمينى مى دانند كه قدم هاى بزرگ با همين نگاه هاى كوچكتر و پرسشگر شروع مى شود.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :