صفحه اصلیاخبارروز آتش نشانی در ایران زمین

جزئیات خبر

۲۱ مهر ۱۳۹۸
روز آتش نشانی در ایران زمین

يكى از روزهاى مهم در تقويم روز آتش نشانى است.
دانش آموزان مجموعه ى ايران زمين ضمن آشنايى با شغل شريف آتش نشانى و گوش دادند به صحبت هاى يك آتش نشانِ فداكار با خدمات شايان توجه ايشان آشنا شدند و همين طور ياد گرفتند درمواقع خطر و بروز آتش چگونه از كپسول آتش نشانى استفاده كنند و يا چگونه خود را از محل حادثه دور نگه دارند.
توجه به مناسبت ها و كاربردى كردن آنها براى استفاده ى دانش آموزان يكى از مهم ترين رويكردهاى آموزشى در مجموعه ى "ايران زمين" است.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :